Vaiko gerovės komisija

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

Vaiko gerovės komisijos 2023 metų veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2023 metų veiklos ataskaita

Vaiko gerovės komisijos 2024 metų veiklos planas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Bladžinauskienė Gintarė Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Lapkauskienė Nijolė Pirmininkės pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Guogė Nerija Socialinė pedagogė
4. Astrauskienė Jurgita Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Lopetienė Vida Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6. Gedgaudienė Rūta Logopedė
7. Livanovič Leona Visuomenės sveikatos specialistė
8. Violeta Dulko Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja