Pagalba vaikui

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti vaiką.

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ar kitų specialistų pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai, atsižvelgiant į PPT rekomendacijas.

Kas yra vaiko gerovės komisija (VGK)?

Vaiko gerovės komisija – grupė sudaryta iš Vilniaus “Žilvinėlio”lopšelio darželio specialistų, pedagogų ir administracijos atstovo, kuri sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo, ugdymo turinio klausimus.
Tikslas užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką įstaigoje ir vaikų ugdymą pagal poreikius.

Kas yra pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)?

Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, įvertina vaiko ugdymosi poreikius, ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo įstaigai.