Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija – teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, skatina mokytojus tobulinti savo kompetencijas, sprendžia klausimus dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai, didina mokytojų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.