Darbo taryba

,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis lopšelio – darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Lopetienė Vida Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Kulikauskienė Jolanta Pirmininkės pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Astrauskienė Jurgita Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja