Korupcijos prevencijos darbo grupė

,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio korupcijos prevencijos darbo grupė vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną, atlika sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia lopšelio – darželio direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų ir kt.

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio – darželio 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ:

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Bladžinauskienė Gintarė Grupės vadovė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Lopetienė Vida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Solovjovienė Ligita Marytė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams