Vidinis įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Srities: 4.LYDERYSTĖ IR VADYBA

Tema: 4.2. Mokymasis ir veikimas kartu

2021 m.

IŠVADOS

Išanalizavus pedagogų anketinės apklausos metu surinktus duomenis paaiškėjo, kad pedagogų nuomone mūsų ugdymo įstaigoje vyksta sąmoningas ir kryptingas mokymasis įvairiose mokytojų grupėse. 47 proc. pedagogų visiškai sutinka ir 53 proc. pedagogų ko gero sutinka laikantys save komanda, siekiančia bendrų tikslų, tad galime teigti, kad 100 proc. pedagogų laiko save komandos dalimi.

Net 79 proc. mokytojų atsakė, kad dirbdami kaip komanda pasiekia aukštesnių rezultatų.

Apklausos duomenys atskleidė, kad pedagogai sutinka, kad mokosi drauge ir vieni iš kitų.

Mokytojai dalinasi patirtimi ir sumanymais su kolegomis, įstaigoje vyksta gerosios patirties sklaida.

Pedagogų nuomone ugdymo įstaigoje skatinami mokytojai, kurie pateikia pokyčių idėjas.

Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė atskleidė, jog 94 proc. tėvų sutinka arba ko gero sutinka, kad mokytojai tėvams pasiūlo tinkamus pagalbos ir bendravimo būdus bei formas bei domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti.

93 proc. tėvų visiškai sutinka arba ko gero sutinka, kad įstaigoje pedagogai dirba šiuolaikiškai ir įdomiai.

Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė atskleidė, jog 94 proc. tėvų sutinka arba ko gero sutinka, kad mokytojai tėvams pasiūlo tinkamus pagalbos ir bendravimo būdus bei formas bei domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti.

Didelė dalis tėvų (93 proc.) visiškai sutinka arba ko gero sutinka, kad įstaigoje pedagogai dirba šiuolaikiškai ir įdomiai.

Tėvų manymu mokytojai ir tėvai bendradarbiauja abiems pusėms tinkamu laiku.

Didelė dalis tėvų (64 proc.) dalyvauja tobulinant darželio lauko ir grupių aplinką. Tiesa, 14 proc. respondentų teigė ko gero nesutinkantys, kad yra įtraukti į darželio aplinkų tobulinimą, 16 proc. į šį klausimą negalėjo atsakyti. Galima daryti prielaidą, kad pandeminiu laikotarpiu, kai patekimas į darželio teritoriją ir vidų buvo apribotas, tėvai buvo mažiau įtraukiami į darželio aplinkų tobulinimo procesą.

Anketinės apklausos duomenys atskleidė, kad  86 proc. įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis (46 proc. visiškai sutinka, 40 proc. ko gero sutinka). Tik 10 proc. tėvų atsakė, kad į vaikų ugdymą(si) ko gero neįsitraukia.

VILNIAUS „ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS