Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei.

Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio-darželio Darželio tarybos nuostatai

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Nijolė Lapkauskienė Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
2. Daina Grinčukienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Vida Lopetienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Mantas Bagdonavičius Tėvų atstovas
6. Erika Gaižauskaitė-Laučienė Tėvų atstovė
7. Diana Šataitytė-Molienė Tėvų atstovė
8. Martynas Suzanovičius Tėvų atstovas
9. Dr. Sigita Burvytė Socialinis partneris