Nuotolinis darbas

Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelyje-darželyje  karantino laikotarpiu buvo vykdomas nuotolinis ugdymas  ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms grupėms. Vaikams  buvo taikomas mišrus ugdymas: vaikams, kurie lankė darželį – ugdymas buvo organizuojamas įprastu būduo  namie esantiems vaikams – užtikrinamas nuotolinis ugdymas.

Vilniaus  „Žilvinėlio“ lopšelis darželis organizavo:

nuotolinį ugdymą pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Žilvinėlio takeliu“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa (2014) ir Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (2020).

Naudojo šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: lopšelio-darželio svetainę www.zilvinelis.lt, uždaras kiekvienos darželio grupės „Facebook“ grupes, elektroninį paštą, kitas ryšio priemones.

Tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  buvo kviečiami elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.

Siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai),  mokytojai papildomai galėjo rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Messenger“, „Viber“, bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu ar dalintis SMS žinutėmis.

  • Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelio-darželio nuotolinio darbo bei ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos: