Pareigybių aprašai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Psichologo asistento pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Fizinio lavinimo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Sandėlininko pareigybės aprašas

Valytojo pareigybės aprašymas

Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas

Skalbėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Sargo pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Dietisto pareigybės aprašymas