Metodinė taryba

Metodinė taryba – veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

 – nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

 – planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

 – nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

 – dalyvauja ugdymo programos rengime;

 – teikia siūlymus įstaigos strateginiam planui;

 – teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui.

 Vilniaus ,,Žilvinėlio” lopšelio-darželio metodinės tarybos nuostatai

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Gintarė Bladžinauskienė Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Vida Lopetienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jolanta Kulikauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja