Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Savitumas

              Kiekvienas vaikas ypatingas. Kiekvienas - svarbus.


Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti bendruomenė. Ugdymas grindžiamas pavyzdžiu: tėvų, pedagogų ir visos darželio bendruomenės. Mes visi nuolat mokomės vieni iš kitų, vieni kitus pažinti, suprasti, įsisavinti ir veikti kartu. Organizuojamos visos bendruomenės bendri renginiai, šventės, kuriamos ir puoselėjamos tradicijos. Ugdanti aplinkosauginę savimonę. Mūsų darželyje sukurtos vaikams edukacinės erdvės yra daugiafunkcinės. Sukurta 18 žaliųjų edukacinių erdvių, kuriose sudarytos sąlygos vaikams įgyti ir tobulinti praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti, tyrinėti, atrasti, suprasti ir saugoti, mokytis rūpintis ir tvarkyti gamtos išteklius, rūpintis aplinkos kokybe, puoselėti pagarbą gyvybei. Edukacinė lauko erdvė „Tyrinėjimo ABC“ sukurta siekiant skatinti ugdytinių smalsumą, domėjimąsi gamtos objektais ir reiškiniais, sudarant sąlygas aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, vandenį, orą, dirvožemį, ugdyti gebėjimus prognozuoti padarinius, kritiškai interpretuoti ir kūrybiškai panaudoti žinias, supratimą ir patirtį. Šioje erdvėje gausu įvairių priemonių ir įrankių aktyviai tyrinėjimo, eksperimentavimo ir bandymų veiklai: mikroskopai, lupos, termometrai, svarstyklės, įvairūs matuokliai, piltuvėliai, gamtinė medžiaga (smėlis, sausas ir šlapias molis, žvyras, kompostas, įvairaus dydžio akmenukų skalda, kaštonai, kankorėžiai, gilės, medžių lapai, žievė, šakelės ir kt.). Vaikai šioje erdvėje mokosi skirti pagrindines gamtos objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę); klasifikuoti jas pagal tam tikrą požymį: skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti; tyrinėti jų išvaizdą apžiūrint per lupą, mikroskopą; atliekant bandymus ir eksperimentus stebėti, kaip objektai keičiasi. Čia vaikai skatinami svarstyti ir interpretuoti savo įspūdžius ir patirtį, mokosi susieti reiškinius priežasties–pasekmės ryšiu, kritiškai analizuoti informaciją, ją tikslinti, taip ugdydamiesi kritinį mąstymą, įsisąmonindami ir įprasmindami savo žinias ir patyrimą. 

Puoselėjantys tautines tradicijas: sudarytos sąlygas ugdytiniams perimti lietuvių tautos papročius ir tradicijas, dorines, estetines vertybes.  Judrūs ištisus metus: vaikai kasdien daro rytinę mankštą, aktyviai leidžia laiką lauke, dalyvauja sporto pramogose, estafetėse, projektuose: “Čiuožimas mūsų laisvalaikis“. Fizinio lavinimo veikla vyksta du kartus per savaitę. Gabiųjų vaikų ugdymui skiriamas papildomas laikas.

Tolerantiški vieni kitiems: Darželis be patyčių. Ugdome vaikų socialines, emocines kompetencijas integruojant veiklas į visą ugdymo procesą. Bendradarbiaujame su Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, vykdome Emocinio ugdymo olimpiadą „Dramblys“, įgyvendiname socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“. Skirtybes toleruojame ir pripažįstame privalumu, o ne problema. Sudarome vienodas sąlygas veikti, ugdytis, kurti, gauti reikalingą pedagogo pagalbą. Siekiame, kad visi vaikai ir jų šeimos nariai jaustųsi priimti ir vertinami grupės ir visos bendruomenės. 

Ugdymo procese taikantys inovatyvias priemones: stengiantis atliepti šiuolaikinėje visuomenėje augančio vaiko poreikius, siekiame, kad ugdytiniai įgytų darbo su šiuolaikinėmis technologijomis pradmenis. Ugdomųjų veiklų metu naudojamos SMART lentos, išmanieji ekranai. Ugdymo procese taikomi  STEAM metodikos elementai. Integruojami  gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų kontekste.

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.