Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai pedagogams ir 1 narys vietos bendruomenei.

Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio - darželio veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

 

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

 Daina Grinčukienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Nijolė Lapkauskienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Vida Lopetienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Jolanta Kulikauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Mantas Bagdonavičius

Tėvų atstovas

6.

Erika Gaižauskaitė-Laučienė

Tėvų atstovė

7.

Diana Šataitytė-Molienė

Tėvų atstovė

8.

Martynas Suzanovičius

Tėvų atstovas

9.

Dr. Sigita Burvytė

Socialinis partneris

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.